НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Документи

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА НУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД РОМАН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА СOVID-19

 

Механизъм за намаляване броя на отсъствията

План БДП

План за действие и финансиране

Правилник за дейността на училището

Правилник за пропускателния режим

Правилник за вътрешния трудов ред

Правилник за осигуряване на БУВОТ

Програма за превенция на ранното напускане

Програма с мерки за повишаване качеството на образование

Програма за целодневна организация на учебния ден

Стратегия за развитие на училището

 

 

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Правилник за дейността на училището за учебната 2018/2019 година

Етичен кодекс

 

Стратегия за развитие на училището

Стратегия за намаляване дела на преждевременно напусналите

Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Стратегия за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства

 

Годишен план за учебната 2018/2019

План за действие и финансиране

План за защита при бедствия

План за работата на УКБППМН

План за действие в изпълнение на националната стратегия за учене през целия живот

План за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

План за реализация на стратегията за внедряване на ИКТ

План за изпълнение на програмата за преждевременно напускане

 

Програма за обща подкрепа за личностното развитие на учениците

Програма за превенция на ранното напускане на училище

Програма за намаляване на дела на преждевременното напускане

 

Вътрешни правила за работна заплата в НУ "П.Р.Славейков" гр.Роман в сила от 01.01.2018г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ