НУ П. Р. Славейков

Начално училище в град Роман

Писмо директори 75-ти НТП по пътя на Ботевата чета Козлодуй - Околчица

1. Регламент за провеждане на 75-ти НТП по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“ 2023 г.

2. Програма за провеждане на 75-ти НТП по пътя на Ботевата чета „Козлодуй – Околчица“ 2023 г.

3. Заявка за участие на ученическа група.

4. Заявка за участие на туристическа група/индивидуални пълнолетни лица.

5. Инструкция за ръководителите на групи.

 

Графици за консултации, БДП и самостоятелни работи през учебната 2022-2023

 

ПОКАНА

За участие в процедура по избор на партньор/и в проект по  

BG05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“

 

Във връзка с подготовка на проектно предложение Начално училище „Петко Рачов Славейков“ гр. Роман набира КАНДИДАТИ ЗА ПАРТНЬОРИ съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05М2ОP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“ - http://mig-lr.eu/sdruzhenie-mig-lukovit-roman-otkriva-protsedura-za-podbor-na-proekti-za-bezvyzmezdna-finansova-pomosht-bg-05m2op001-3-024-mig-lukovit-roman-podobryavane-na-dostypa-do-uchilishtno-obrazovanie

 

Допустими партньори по настоящата процедура са:

  • училища на територията на МИГ Луковит-Роман;
  • общини на територията на МИГ Луковит-Роман;
  • юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в обществена полза, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), регистрирани и действащи на територията на МИГ най-малко 12 месеца преди крайния срок за подаване на стратегия за ВОМР с многофондово финансиране (31.08.2017г.)

 

Партньорството е задължително условие за допустимост на проектите.

 

Всички кандидати и партньори трябва да имат седалище и адрес на управление на територията на община Луковит или Община Роман.

Партньора/ите ще бъдат избирани на база опит в изпълнението на проекти с външно безвъзмездно финансиране. За целта трябва да бъдат изпратени копия от договори за безвъзмездно финансиране на проект/и.

Документи, удостоверяващи покриването на посочените критерии, ще се приемат на адрес: гр. Роман, бул. „Христо Ботев“ №21 или на електронната поща на НУ“П.Р.Славейков““ гр. Роман: petko_slaveikov@abv.bg  в срок до 22.07.2020г. 17.00 ч.

Партньора/ите ще бъдат избирани сред кандидатствалите в срок по тази открита обява без допълнителни условия.

Класирането на кандидатствалите ще бъде обявено публично. В публичната обява ще се посочат както поканените за подписване на споразумение за партньорство, така и резервните кандидати.

Веска Иванова

Директор на Начално училище П.Р.Славейков гр. Роман

 

 

Обръщение на началника на РУО - Враца към ученици, родители, директори и педагогически специалисти във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България

Във връзка с обявеното извънредно положение на територията на Република България, свързано с разпространението на COVID-19 в световен мащаб, екипът на РУО – Враца Ви уведомява, че от 16.03.2020 г. учебните занятия във всички училища на територията на област Враца ще се провеждат по електронен път или друг алтернативен начин от дистанция.

Уважаеми ученици,

Неочакваната ваканция, която  Ви се предоставя, не е за срещи и разходки с приятели, за гледане на филми и игри на любимите Ви електронни устройства. Времето, прекарано вкъщи, е наложително да използвате за продължаване на Вашето образование – за овладяване на учебното съдържание, което Вашите учители ще Ви преподават дистанционно. Поддържайте обучителната си активност, като се упражнявате върху преподадените уроци. Откривайте нови възможности за развитие, адекватно на създалата се ситуация и на предизвикателствата на времето.

Ограничете максимално достъпа си до обществени места. Избягвайте физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

Уважаеми родители,

Като отговорни граждани следете здравословното състояние на своите деца. Осигурете им лични предпазни средства. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Подкрепяйте и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им по различни канали от техните учители.

Уважаеми директори и педагогически специалисти,

Сега е времето да покажете своята гъвкавост и креативност. Никой не е готов с конкретни рецепти за дистанционно обучение. Вие сте тези, които трябва да откриете нови пътища към учениците.

 Призоваваме Ви:

  • да използвате технологичните възможности за обмяна на образователни ресурси с учениците и непрекъснат контакт с родителите;
  • да насърчавате родителите да мотивират и контролират децата си;
  • да консултирате и отговаряте на въпроси от учебния материал, които затрудняват учениците;
  • да осигурите здравословни и безопасни условия за работа и обучение в повереното Ви училище.

 

Надяваме се с отговорност и общи усилия да преодолеем този труден период.

Бъдете здрави и силни!

 

 

 

 

 

Отново е 15-ти - звънчето школско бие,
оглася с бодра песен сутринта. 

В градина цветна сякаш
превърнал се е дворът
на родното училище сега. 

Отново е 15-ти, а класната ни стая
от глъч и песни сякаш оживя.

И хиляди надежди,
удари ли звънчето
за миг се раждат в нашите сърца.

 

 

 

 

Програма - НУ П. Р. Славейков - Роман
Заповеди - НУ П. Р. Славейков - Роман
Актуални новини