НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Мисия и визия

“Училището е и мое право”

  

МИСИЯ:

    Подготвяме личности, които ще променят света!

    Личностите на утрешния ден са хора,

    разбиращи събитията днес и гледащи с идея за промяна в бъдещето.

    Мисията на педагогическия екип е да създаде

    такава стимулираща и сигурна атмосфера, в която децата

    да достигат високи резултати и успоредно с това

    у тях да се изгражда критично мислене, да се развиват дарбите и

    талантите им, да се спомага създаването на висока самооценка и

  здраво самочувствие.

 На ежедневна основа децата се насърчават да бъдат  себе си, да обичат другите и да се наслаждават на живота.

 

ВИЗИЯ:

Участие и ангажираност на родителите в процеса на възпитание и образование.

Широко публично доверие и подкрепа за политиките на училището.

Изграждане на отношения на взаимно уважение.

Информиране на родителите за всеки малък успех на детето и изграждане на увереност във възможностите му за бъдеща успешна реализация.

Популяризиране на всички училищни инициативи и успешно представяне на изяви с конкурсен характер на общинско, областно и национално ниво.

Всички ученици, включително деца с увреждания, се нуждаят от индивидуални услуги и подходи към ученето.

 

Всяко дете се чувства ценено, полезно и включено в живота на класа, училището, без значение неговият социален статус, способности или етнос.