НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Документи

Документи за учебната 2023/2024 година

Стратегия за развитие на НУ "П.Р.Славейков" за периода 2023-2028 година

Годишен план на НУ "П.Р.Славейков" за учебната 2023/2024 година

Вътрешни правила за квалификационна дейност за учебната 2023/2024 година

План-програма за работата на училищната комисия по безопасност на движението през учебната 2023 - 2024 година

План за защита при бедствия за учебната 2023/2024 година

Правилник за вътрешния трудов ред за 2023-2024 година

Правилник за дейността на училището за учебната 2023/2024 година

Правилник за осигуряване на БУВОТ за учебната 2023/2024 година

Училищни учебни планове за учебната 2023/2024 година

 

 

План за дейността за учебната 2022/2023 година

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между децата и учениците за учебната 2022/2023 година

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на учениците от уязвими групи за учебната 2022/2023 година

Програма за превенция на ранното напускане на училище за учебната 2022/2023 година

План-програма за работа на училищната комисията по БДП през учебната 2022-2023 година

Мерки за повишаване качеството на образование за 2022-2023 година

 

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА СOVID-19 В НУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД РОМАН

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ И РАБОТА С ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ

ПЛАН ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА НУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ ГРАД РОМАН ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА В УСЛОВИЯТА НА СOVID-19

 

 

Правилник за дейността на училището

 

План на комисията за превенция на насилието и агресията

 

Вътрешни правила за работна заплата в сила от 01.01.2020г.

Вътрешни правила за работна заплата в сила от 08.06.2020г.

Вътрешни правила за работна заплата в НУ "П.Р.Славейков" гр.Роман в сила от 01.01.2019г.

Вътрешни правила за работна заплата в НУ "П.Р.Славейков" гр.Роман в сила от 01.01.2018г.

 

Правила за предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ

Етичен кодекс

 

Стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

Стратегия за образователна интеграция на учениците от етническите малцинства

 

План за работата на УКБППМН

План за действие в изпълнение на националната стратегия за учене през целия живот

План за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността

План за реализация на стратегията за внедряване на ИКТ

План за изпълнение на програмата за преждевременно напускане

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ