НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.024-0002-C01

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.024-0002-C01

МИГ Луковит-Роман "Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище"

 „Ръка за ръка в познанието, изкуството и спорта”

 

Представителна изява по проект BG05M20P001-3.024-0002 МИГ Луковит-Роман

„Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище “"Ръка за ръка в познанието, изкуството и спорта" в НУ "П. Р. Славейков" гр. Роман се състоя на 15.06.2022 год. Целта на проекта е р азвитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка. Участие взеха  част от групите по проекта: "Зумба за деца"; "Музикална чуднотека"; "Арлекин";"Народни танци";

На събитието присъстваха ръководството на училището, учители, родители и ученици.

   МИГ Луковит-Роман

МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман

МИГ Луковит-Роман  МИГ Луковит-Роман

 МИГ Луковит-Роман  МИГ Луковит-Роман

 МИГ Луковит-Роман  МИГ Луковит-Роман

 МИГ Луковит-Роман  МИГ Луковит-Роман

 МИГ Луковит-Роман  МИГ Луковит-Роман

 МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-Роман   МИГ Луковит-РоманМИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман МИГ Луковит - Роман