НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Всеки ученик ще бъде отличник

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник” е двугодишна програма, подкрепена от Тръст за социална алтернатива. Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище. 

Проектът надгражда богатия опит на Център Амалипе по въвеждане на СИП „Фолклор на еносите – ромски фолклор” и Програмата за намаляване отпадането на ромските деца от училище, която бе изпълнявана в рамките на 5 години в 170 училища от цяла България. Около 40 000 деца (от които 20 000 ромски деца) от 1ви до 8ми клас в 150-170 училища през първата година и 210 – 270 училища през втората година ще са основната целевата група на проекта, отделно техните родители и близки, както и по-широката общност.

Проект „Всеки ученик ще бъде отличник”  продължава да доразвива и прилага Образователния модел „Включващо интеркултурно образование”, който се базира на:

  • Изработване на училищна програма за намаляване на отпадането;
  • Въвеждане на интеркултурно образование: чрез занимание по интереси „Фолклор на етносите – ромски фолклор“ и други форми;
  • Работа с ученици – организиране на обучения за повишаване на капацитета на ученическия парламент, както и за учителите – ментори на ученическите парламенти; провеждане на кампании за продължаващо образование;
  • Работа с родители – Повишаване на капацитета на родителските клубове, Обучения на координаторите на Родителските клубове и прилагането на схемата „Родители-обучават-родители (активни родители ще преминат обучение по няколко тематични направления, като: принципи на общностната работа за повишаване на образователните нагласи, превенция на ранните бракове, основни права и задължения в сферата на образованието и др) и теренна работа;
  • Работа с учители – повишаване капацитета на учители с модела „Учене чрез обмяна на опит”; организиране на общински конференции и срещи и национална педагогическа конференция;

 

Тръст за социална алтернатива (ТСА) е неправителствена организация, чиято мисия е да се прекъсне порочния кръг на бедността чрез насърчаване на възможности, които помагат на най-непривилегированите граждани на България да постигнат образователен и икономически успех. ТСА подкрепя програми, които със своите почтеност, потенциал за разрастване и прозрачност спомагат за подобряване благосъстоянието на най-бедните хора в България, със специален фокус върху  ромите.