НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

През месец октомври 2021 год. в НУ „П. Р. Славейков“ гр. Роман във връзка с изпълнението на дейностите по НП „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ се проведоха обучения по Дейност 2(Обучение на ученици) и Дейност 4(Обучение на родители). Темите на обученията са „Работа във виртуална класна стая платформа Teams“ за учениците от първи  и втори клас. По Дейност 4 се обучаваха родители по темата “Работа в електронна платформа“. Те добиха умения за работа с електронна платформа и възможност за оказване на съдействие на учениците при работа в ОРЕС.

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи Равен достъп до училищно образование в условията на кризи

Равен достъп до училищно образование в условията на кризи  Равен достъп до училищно образование в условията на кризи