НУ П. Р. Славейков
Начално училище в град Роман

Услуги

Административни услуги

  1. Инфо 138 - приемане и преместване - Приемане на деца в първи клас и преместване на ученици в държавните и общинските училища
  2. Инфо 143 – валидиране –  Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование.
  3. Инфо 150 – признаване от чужбина I – VI клас – Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава
  4. Инфо 153 – дубликати – Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи
приемане на деца в първи клас и преместване на ученици в държавните и общинските училища